Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » REGULAMIN2

Promocje

Hity sklepowe

1234
 • Dobra Marka

Szczególnie Polecamy

Kontakt

 • NIP: 671-01-01-676
 • E-mail:sprzedaz@spa.uzdrowisko.kolobrzeg.pl
 • TelefonSprzedaż +48 94 35 488 24
  Współpraca +48 606 362 777
 • Godziny działania sklepuZamówienia można składać przez 24h / 7 dni. Realizacja zamówień w dni robocze od godz. 07:00 do 15:00.

Nasze Marki

 • Bio Life Cosmetics
 • Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.

REGULAMIN

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem spa@uzdrowisko.kolobrzeg.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem, w rozumieniu art.8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie klikając na zakładkę "Regulamin" na stronie głównej serwisu spa@uzdrowisko.kolobrzeg.pl oraz pobrać i sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny oraz sposoby przesyłki, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do internetu.

 

INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

 1. Nazwa podmiotu
  Właścicielem serwisu internetowego "SklepSPA" dostępnego pod domeną www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl jest Przedsiębiorstwo "Uzdrowisko Kołobrzeg" Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1
  Kod: 78-100 Kołobrzeg wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy pod nr 0000048198, posiadającą numer numer statystyczny w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, (REGON): 000288171 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 671-01-01-676 (kapitał zakładowy w wysokości 23.400.000 zł, wpłacony w całości).
 2. Przedmiot działalności.
  Przedmiotem działalności Spółki Akcyjnej "Uzdrowisko Kołobrzeg" o całkowicie polskim kapitale jest świadczenie usług lecznictwa uzdrowiskowego, sanatoryjnego i szpitalnego w oparciu o naturalne surowce lecznicze (borowinę i solankę) oraz prowadzenie prac naukowo - badawczych związanych z lecznictwem i profilaktyką balneologiczną. Uzdrowisko Kołobrzeg jest jedynym na środkowym wybrzeżu podmiotem uprawnionym do eksploatacji złoża borowiny i wód solankowych. Akcjonariuszem posiadającym 100 % akcji jest Województwo Zachodniopomorskie.

 

DEFINICJE

 1. Sprzedawca "Uzdrowisko Kołobrzeg" Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1, kod: 78-100 Kołobrzeg.
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość w ramach zorganizowanego sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Koszyk - element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 9. Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też - umowę o świadczenie usług.

 

CEL FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy ma na celu umożliwienie potencjalnym klientom zakup znajdujących się w ofercie Spółki produktów wykorzystywanych w lecznictwie ambulatoryjnym oraz kosmetyków zawierających w swoim składzie między innymi wyciągi i ekstrakty z borowiny i solanki, a także uzyskanie informacji o aktualnych cenach, prowadzonych akcjach promocyjnych oraz warunkach sprzedaży. Sklep zapewnia skrócenie do niezbędnego minimum procedury zakupu i realizacji zamówienia. Umożliwia uzyskanie niezbędnej wiedzy o kosmetykach, przeznaczeniu, przeciwwskazaniach, sposobu aplikacji i składzie.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest wypełnienie formularza teleadresowego w miejscach oznaczonych jako obowiązkowe oraz potwierdzenie zaznajomienia się z regulaminem i zaakceptowanie warunków sprzedaży.

 

UPRAWNIENI DO DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Zakupów produktów znajdujących się w ofercie sklepu mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące aktywnymi uczestnikami procesów gospodarczych niezależnie od formy organizacyjnej i zakresu prowadzenia działalności.
 2. Działalność sklepu ograniczona jest wyłącznie do klientów mających swoje siedziby na terytorium RP.
 3. W sytuacji w której ostatecznym odbiorcą artykułów nie jest klient składający zamówienie koniecznym jest podanie informacji teleadresowych tego odbiorcy umożliwiających prawidłową realizację zamówienia.

 

INFORMACJA OGÓLNA DOTYCZĄCA OFEROWANYCH PRODUKTÓW

 1. Prowadzący sklep zapewnia, że oferowane kosmetyki są pełnowartościowe i poddane zostały ocenie bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Unijną o kosmetykach EU Nr. 1223/2009 oraz, że zostały zgłoszone do elektronicznego systemu zgłaszania informacji o kosmetyku, który wprowadzany jest do obrotu lub udostępniany na rynku europejskim CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).
 2. Borowina mielona oraz borowina naturalna extra konfekcjonowana w opakowania o różnej gramaturze jak również ekstrakty i wyciągi z borowiny oraz wody solankowej wchodzące w skład kosmetyków są zakwalifikowane do kopalin leczniczych i posiadają świadectwa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia polega na wyborze produktów znajdujących się w ofercie sklepu, obliczeniu wartości zamówienia uwzględniającego pozostałe koszty; zatwierdzeniu zamówienia i wysłania Sprzedającemu.
 2. Zamówienia można składać bez ograniczeń w każdym czasie we wszystkie dni tygodnia nie wyłączając sobót, niedziel i świąt. Ze złożonymi zamówieniami pracownicy sklepu mają możliwość zapoznać się w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00.
 3. Wybór zamawianych produktów przez Klienta dokonywany jest poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka.
 4. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "ZAMAWIAM" klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych przez siebie danych teleadresowych oraz w zakresie wyboru rodzaju produktu oraz ich ilości .
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz naciśniecie przycisku ZAMAWIAM. Przy zamówieniu "za pobraniem" Klient zobowiązany jest nacisnąć przycisk "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".
 6. Przy takim sposobie dostawy i zapłaty klient obowiązany jest przesyłkę przyjąć i przekazać kurierowi wskazaną przez kuriera kwotę. W momencie odmowy przyjęcia dostarczonego przez kuriera towaru przez klienta sprzedający obciąży Zamawiającego kosztami transportu z tytułu powrotu towaru do magazynu.
 7. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia które zawiera:
  • przedmiot zamówienia,
  • jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów,
  • koszty dostawy,
  • wybraną metodę płatności,
  • wybrany sposób dostawy,
  • czas dostawy.
 8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a klient dokonujący zakupu jest związany z jego postanowieniami do chwili zakończenia realizacji zamówienia.
 9. Uzdrowisko Kołobrzeg mając na uwadze prawidłową realizacje zamówienia zastrzega sobie prawo weryfikacji bądź uzupełnienia danych adresowych składającego zamówienie w drodze kontaktu z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 10. W przypadkach budzących wątpliwości co do wiarygodności składającego zamówienie lub zawierających niepełne dane prowadzący sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.

 

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Publikacja informacji o produktach w sklepie internetowym stanowi zaproszenie do składania oferty kupna, a zatem złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza teleadresowego wraz z określeniem asortymentu i ilości zamówionych produktów przez klienta nie oznacza automatycznego zawarcia umowy.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy odszukać stronę spa@uzdrowisko.kolobrzeg.pl, dokonać wyboru towaru podzielonego na grupy towarowe, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlone Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. O przyjęciu zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży świadczy informacja zwrotna do klienta o przyjęciu zamówienia przez sprzedawcę.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

KOREKTA I ANULOWANIE ZŁOŻONYCH ZAMÓWIEŃ

 1. Kupujący w czasie poprzedzającym wysyłkę zamówionych artykułów może dokonać korekty złożonego zapotrzebowania poprzez zmniejszenie asortymentu i ilości artykułów lub zamówienie anulować. \
 2. Uiszczona przez Kupującego należność jest mu zwracana wraz z odsetkami w ciągu 7 dni roboczych po anulowaniu zamówienia.
 3. Korekta zamówienia zwiększająca asortyment lub ilość artykułów jest możliwa przed uiszczeniem należności przez Kupującego.
 4. Dokonanie przelewu należnej kwoty na rachunek Sprzedającego zamyka sesję zakupu i możliwość dokonania korekty zamówienia. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie nowego zamówienia.

 

CENY i SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1.  Ceny detaliczne oferowanych produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego wyrażone są w PLN i wartościach brutto.
 2. Cena podana przy każdym z oferowanych produktów jest wiążąca dla Sprzedającego i kupującego w dacie złożenia zamówienia.
 3. Prowadzący sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych produktów do oferty handlowej jak również ich wycofywania ze sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży bez konieczności powiadamiania kontrahentów o wprowadzanych zmianach z zastrzeżeniem, że zmiana ceny następować będzie każdorazowo z godziną 0:00.
 4. Prawidłowo naliczona opłata za przesyłkę ponoszoną przez Kupującego wskazana jest na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja.
 5. Wyboru formy płatności: "za pobraniem" lub "przelewem" dokonuje składający zamówienie z zastrzeżeniem, że w przypadku płatności przelewem, jest on zobowiązany do uiszczenia należności w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku niedochowania wymienionego warunku przez kupującego, zamówienie takie zostanie uznane za niebyłe i zostanie usunięte z systemu informatycznego.
 6. Płatność dokonywana przelewem powinna być uiszczona na numer rachunku bankowego BGŻ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 68 1600 1084 1846 0279 2000 0004 natomiast z opcją "za pobraniem" - przedstawicielowi operatora pocztowego lub przedstawicielowi firmy kurierskiej.
 7. Za termin płatności przelewem uznaje się termin uznania rachunku sprzedającego.

 

DOSTAWA I WYSYŁKA PRODUKTÓW

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:
  1. Poczty Polskiej ( przesyłki do 2 kg)
  2. firmy kurierskiej DPD do 31,5 kg
  3. możliwość osobistego odbioru w siedzibie Sprzedającego 78-100 Kołobrzeg ul. Ks. P. Ściegiennego 1
 3. Wysyłka towarów objętych prawidłowo złożonym zamówieniem nastąpi w ciągu pięciu dni od daty wpływu należności na rachunek bankowy sprzedającego w przypadku płatności przelewem lub 5 dni po uzyskaniu niezbędnych informacji umożliwiających realizację zamówienia.
 4. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak danego produktu w magazynie, klient zostanie o tym fakcie poinformowany najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W takim przypadku sprzedający ustali orientacyjny termin dostawy, który klient może zaakceptować lub wycofać zamówienie z zachowaniem formy pisemnej na adres poczty internetowej sprzedającego.
 6. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 48 godzin do 14 dni. Na czas oczekiwania składa się okres niezbędny na skompletowanie produktów, przygotowania przesyłki oraz przewidywany czas dostawy.
 7. Wraz z przesyłką mogą być wysyłane faktura, materiały informacyjne i reklamowe dotyczące poszczególnych artykułów oraz oferty dotyczące działalności sprzedającego.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin od odstąpienia od umowy wygasa po terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub data stempla pocztowego. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, należy poinformować sprzedającego o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład wysłanego pocztą na adres sprzedającego 78-100 Kołobrzeg ul. P. Ściegiennego 1 , faksem na numer tel. 94 35 22516 lub pocztą elektroniczną na adres spa@uzdrowisko.kolobrzeg.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Uzdrowisko Kołobrzeg S.A zwraca Zamawiającemu wszystkie otrzymane płatności , w tym koszty dostarczenia rzeczy pod warunkiem jeżeli zwrócony towar nie posiada śladów otwarcia lub nie wykazuje śladów ingerencji, jest fabrycznie zapakowany i posiada nie naruszone zamknięcia. Koszty transportu będą zwracane tylko w przypadku zamawiana towaru i sposobie płatności metodą inną niż "za pobraniem". Zwrotu należności sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały przez zamawiającego użyte w propozycji transakcji.

 

REKLAMACJE i ZWROT PRODUKTÓW SPRZEDAJĄCEMU

 1. Kupujący jest zobowiązany do odbioru przesyłki i sprawdzenia jej stanu, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych towaru lub opakowań bądź niezgodności otrzymanego artykułu z zamówieniem spisania protokołu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej jako warunku koniecznego dla formułowania ewentualnych roszczeń wobec Sprzedającego. Protokół taki należy przesłać jeszcze w tym samym dniu do Sprzedającego za pomocą faksu lub na adres poczty elektronicznej.
 2. Sprzedający przejmuje na siebie obowiązek dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec przewoźnika.
 3. W każdym przypadku kupujący dokonuje wymiany uszkodzonych opakowań lub produktów, uzupełnia brakujące produkty w przypadku niezgodności rzeczywistej ilości i asortymentu z fakturą lub dokonuje zwrotu środków finansowych nadpłaconych. Sposób załatwienia sprawy przez sprzedającego następuje w wyniku dokonania odpowiednich uzgodnień z kupującym. Produkt uszkodzony podlega zwrotowi do sprzedającego za pośrednictwem dostawcy - przewoźnika.
 4. Koszty transportu produktów podlegających zwrotowi oraz dostarczanego do kupującego w wyniku uznania reklamacji obciążają sprzedającego.
 5. Kupujący może w wyjątkowych przypadkach dokonać zwrotu towaru lub wnosić o jego zamianę. Kupujący może skorzystać z tego prawa pod warunkiem, że na własny koszt prześle na adres sprzedającego zakupione produkty w stanie nienaruszonym i w oryginalnych opakowaniu.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Osoba fizyczna składająca zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Sprzedającego będącego jednocześnie administratorem tych danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Klient sklepu internetowego ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia. Sprzedający zapewnia każdemu klientowi prawo kontroli sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie złożonego zamówienia.
 4. Ochronie danych nie podlegają informacje udostępniane przez Ministra Gospodarki prowadzącego Centralną Ewidencję i Informacje o Działalności Gospodarczej udostępniane za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 5. Struktura witryny Sklepu Internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
 6. Dane osobowe są przechowywane przez Sprzedającego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fotografie i opisy zamieszczone na witrynie sklepu nie mogą być kopiowane i używane do celów handlowych oraz prezentowane na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody sprzedającego.
 2. W sprawach spornych, zgodnie z polityką Spółki sprzedający przedkłada pierwszeństwo polubownego ich załatwienia z Kupującym przed rozstrzygnięciem sądu.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.
 4. Wszelkie zmiany i modyfikacje Regulaminu dokonywane będą w sposób odpowiedni do jego wprowadzenia i sposobu publikowania.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckie.
 6. Zabrania się zamieszczania w zamówieniach treści o charakterze bezprawnym.

 

Termin obowiązywania

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 roku.


Przejdź do strony głównej

Wszystkie nasze produkty

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.  

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl